Marubeni Completes 4.3MW Solar Plant in Hokkaido

The completed power plant (source: Marubeni)

The completed power plant (source: Marubeni)